Techniky propagace a prezentace

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Podmínkou úspěšného předání jakékoli informace (sdělení, zadání úkolu, představení svého projektu apod.) je jazykem marketingu dobře zvládnutý komunikační mix. Upoutat pozornost a udržet si zájem je klíčovou dovedností pro jednotlivce i pro podnikatelské subjekty, které se denně perou o své místo na slunci. Vzdělávací program nabízí kombinaci marketingu a prezentačních dovedností v podobě, která bude pro každého účastníka použitelná v jeho vlastní praxi. Seznámí s následujícími oblastmi:

 1. marketingové minimum;
 2. nástroje a techniky nezbytné pro stanovení a naplnění cílů (např. marketingový mix, péče o zákazníka, pěstování dobrých vztahů, PR a reklama);
 3. komunikace a prezentační dovednosti (jak vhodně prezentovat a vyvarovat se nejčastějších chyb).

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je zvýšit znalosti a dovednosti účastníků v oblasti propagace a (sebe)prezentace, aby sami dokázali s využitím vhodných nástrojů a technik efektivně působit na svoje okolí. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých oblastí a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

 • analytické / syntetické zpracování informací
 • zmapování situace a příprava jednoduché případové studie (návrh řešení)
 • volba a používání vhodných komunikačních a prezentačních prostředků
 • volba a používání vhodných kontrolních mechanismů a zpětnovazebních prostředků

Osobní dovednosti

 • zlepšení mediální gramotnosti
 • zvýšení osobní disciplíny a odpovědnosti
 • rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností
 • odbourání překážek v běžné komunikaci a zlepšení vztahů

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 5 týdnů, období realizace září – prosinec 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 12h prezenčně, 26h distančně, 2h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

 1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání.
 2. Distanční část je vedena e-learningem.
 3. Individuální konzultace s lektorem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, trénink ve dvojicích či skupinách s pozorovatelem, modelové situace, aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e-learning.

LEKTOR:

Mgr. Pavla Chocholová – absolventka oboru Teorie a filosofie komunikace FHS ZČU v Plzni. Od r. 2006 působí v KCVJŠ Plzeň (např. jako vedoucí pracovník Regionálního konzultačního centra pro Plzeňský a Karlovarský kraj, garant odborných kurzů celoživotního vzdělávání). Od r. 2009 je v Plzeňském kraji metodikem a koordinátorem národních projektů UNIV, jejichž cílem je proměna SŠ v centra celoživotního učení. Spolupracovala na přípravě a realizaci několika projektů z ESF. Je kvalifikovanou lektorkou vzdělávání dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS